Дата:
ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Загорци, общ. Средец

Проекти

 През учебната 2020-2021 г училището работи по  проект "Подкрепа за успех" Проектът е за подкрепа на учениците, които имат затруднения с усвояването на учебния материал по определени предмети

От 07.01.2020 г. училището работи по проект BG05M20P001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" -занимания по ключови дигитални компетентности-клуб "Млад графичен дизайнер" с ученици от пети клас

От 16.09.2019 г. училищего е партьор по  по проект BG05M9OP001-2.018-0006-2014BG05M2OP001-C01"Нашето бъдеще внашите ръце" финансиран от ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз. Работят 2 клуба в първи и втори клас по Дейност 1 Допълнително обучение по български език за учениците за които българският език не е майчин "Четем, пишем, общуваме" и 3 клуба по Дейност 2 Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици "Природозащитници", вестник "Звънче" и "Шарени ритми"

 От 2.10.2017 г.  в училището стартира изпълнението на дейностите по проект на ЦОИДУЕМ КП33.16-2017 Приоритет1 "Заедно живеем, учим, успяваме" Приоритет 1 "Реализиране на различне форми на работа, водещи до пълноценна социализация на децата и учениците от етническите малцинства на сдтойност 10951,73 лв с продължителност 9 месеца. проектът се финансира от ЦОИДУЕМ

Основна целна проекта е гарантиране на равен достъпдо качествено образование в мултикултурна среда чрез обхващане и задържане в образователната система на учениците от етническите малцинства от ОУ "Св. Св. Кирил и методий"

През учебната 2017/2018 г. училището продължава да работи по проект "Твоят час" с 9 групи- две по интереси и 7 за преодоляване на обучителни затруднения 

През 2016-2017 учебна година в училището работят 8 групи по проект "Твоят час". Пет от групите са за преодоляване на обучителни затруднения, а три са занимания по интереси.

 

Прикачени документи

IMG_2432.JPG
IMG_2441.JPG