Дата:
ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Загорци, общ. Средец

История на училището

 

     Училището е открито през 1879 г. след заселването на българи от Беломорска Тракия и областта “Загоре”.

 

     Първоначално учебните занятия се водят в една от стаите на изоставена турска къща. По-късно жителите на селото построяват навес за училищна стая, който се ползва до 1893г., когато се завършва строителството на първата училищна сграда.


     От 1920 г. по-будните хора от селото започват да водят борба за откриване на прогимназия. До 1940г. прогимназията няколкократно се открива и закрива поради липса на помещения.


     Учебната 1940-1941 г. Загорските деца завършват прогимназиалното си образование в новата училищна сграда на селото.
Днес в училището се обучават 104 деца от селата Загорци, Малина, Суходол, Орлинци, Светлина, Зорница, Драка, Проход и гр. Средец. За тях се грижат 15 човека педагогически и непедагогически персонал.


     В двора на училището се извисява 350 годишен дъб, който е обявен за природозащитен обект.